Bytom2.0正式上线,进入2.0时代

目前新链运行已稳定运行,且出块3000+,预示着Bytom2.0已完成主网切换,正式进入Bytom2.0时代!

更多详情请关注最新版区块浏览器blockmeta。

results matching ""

    No results matching ""